Tour De Giro - Online Cycling

Aliases for bikesurgeon

NameLast UsedAverage Power
AgibbsFebruary 16 2016, 8:00pm2.67W/kgStrava Private
BikeSurgeonNovember 10 2014, 5:47pm2.02W/kgNot on Strava
danMarch 8 2016, 8:16pm2.72W/kgStrava Private
DorianMarch 8 2016, 8:16pm2.44W/kgNot on Strava
hughDecember 15 2015, 8:12pm3.45W/kgNot on Strava
johnFebruary 23 2016, 8:00pm1.72W/kgNot on Strava
john nDecember 1 2015, 8:33pm0.90W/kgNot on Strava
JoshOctober 28 2016, 5:50pm1.99W/kgNot on Strava
NeilMarch 8 2016, 8:16pm3.17W/kgNot on Strava
RodneyNovember 17 2015, 8:15pm2.64W/kgNot on Strava
steveFebruary 9 2016, 8:00pm2.63W/kgNot on Strava
steve pDecember 1 2015, 8:33pm1.52W/kgNot on Strava
TonyDDecember 23 2015, 4:17pm2.99W/kgNot on Strava
zackFebruary 3 2016, 6:53pm1.82W/kgNot on Strava